Onze Privacy Beleid

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij
ze hebt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet.
Via onze web site worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tony
Perotti (Toper BV) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
• wij duidelijk aangeven met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Tony Perotti is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring vermelde doelen:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht

Afhandelen bestellingen
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van jouw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze
privacyverklaring.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen, waarbij je gevraagd wordt diverse
gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt.
De gegevens die je ons toestuurt, worden zolang als naar de aard van de vraag van de inhoud van
jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en / of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres
wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt
op het moment zelf jouw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van
bijvoorbeeld de navigatie / kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook
worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden
je aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners (te denken valt aan Multisafe
betalingsservice en UPS.COM). Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je
uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Verder gebruik van onze website vatten wij op als
toestemming van cookies.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via jouw browser. Houd er rekening mee dat het mogelijk
is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en
applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf
met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij
met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen actief
wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben
een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze
gegevens. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken
voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website,
gebruik wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de
IT-sector; In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en login-token.
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website
afgeschermd wordt wanneer u persoonsgegevens invoert.
• Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database
helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
• Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar
voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een
wettelijke plicht is die langer bewaard vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor
betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring te controleren, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (van verwijdering
van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook recht op een klacht ingediend bij
de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Toper BV (Tony Perotti)
Website: www.tonyperotti.com

Inschrijfnummer KvK: 34231083
BTW-nummer: NL814808773B01

Contact
Vragen of opmerkingen over het privacy beleid? Neem dan contact op met onze klantenservice. Je
kunt de klantenservice op de volgende manieren bereiken:
Telefoon: +31 20 6112878
E-mail: info@tonyperotti.com
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden, deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.